Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

Dopis od primátora 11. novembra 2014.

Vážená pani! Vážený pán!
Vážení spoluobčania! Milí voliči!

Prežívame posledné dni šiesteho volebného obdobia od nežnej revolúcie, je teda potrebné zrekapitulovať vykonanú prácu a zhrnúť dosiahnuté výsledky uplynulého obdobia.

Je pre nás potešením, že v tomto štvorročnom cykle sme prežívali naozaj krásne a úspešné chvíle, napríklad pri podpísaní dohody o partnerskej spolupráci s ukrajinským mestom Beregovo, alebo s tureckým mestom Dalaman, od ktorého očakávame ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie.

Žiaľ, na druhej strane boli aj ťažké obdobia, keď sme zápasili s následkami svetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorá zasiahla aj rozpočty samospráv. Príjmy od štátu v posledných rokoch výrazne poklesli, prežívali sme roky, keď príjem zo štátneho rozpočtu na podielových daniach bol každý rok o viac ako 300 000 Eur nižší, ako v období pred krízou.

V dôsledku týchto negatívnych vplyvov samospráva nášho mesta bola nútená pristúpiť k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov, popritom - s cieľom zabezpečiť nerušený chod života a práce v našom milovanom meste a prevádzku všetkých inštitúcií v pôsobnosti mesta - sme museli prijať i ďalšie nepopulárne opatrenia. Pri zvýšení poplatkov za služby poskytované mestskými inštitúciami sme si uvedomili, akú veľkú záťaž kladieme na občanov, na rodiny v našom meste, preto sme sa ju snažili aspoň čiastočne vykompenzovať výhodami pre držiteľov Vernostnej karty.

Občania nášho mesta však pochopili potrebu a nutnosť prijatia uvedených nepriaznivých opatrení, lebo boli presvedčení, že hospodárska kríza je na ústupe. V tomto ťažkom období, aj napriek kríze sa nám podarilo ďalej rozvíjať naše mesto, a to nielen z vlastných rozpočtových prostriedkov, ale aj z finančných zdrojov Európskej únie a z bankového úveru. Na rozvojové investície sme čerpali takmer 4 milióny Eur zo zdrojov Európskej únie. Z týchto finančných prostriedkov sme 1.116.100 Eur použili na rekonštrukciu budovy Základnej školy Zoltána Kodálya, 1.079.875 Eur na rekonštrukciu budovy Základnej školy na ulici Jilemnického, na prestavbu námestia pred Mestským kultúrnym strediskom sme čerpali 840.468 Eur a na obnovu administratívnej budovy bývalého Perfectsu sme získali 674.479 Eur.

Z vlastných rozpočtových zdrojov sme postupne opravovali a obnovovali budovy materských a základných škôl, ktoré spravuje mesto. Z rozvojového úveru sa vykonala oprava a údržba miestnych komunikácií a chodníkov, vybudovali sme nové parkoviská na sídliskách nášho mesta, zmodernizovali sme kotolňu Základnej školy Zoltána Kodálya, ukončili sme výmenu okien na budove Základnej školy Gyulu Szabóa. Výmenu okien telocvične Základnej školy na Smetanovom háji sme zabezpečili zo štátnych zdrojov na odstránenie havarijného stavu. Z rozpočtových prostriedkov mesta sme prispeli na vybudovanie športového ihriska s umelou trávou, ako aj na realizáciu prístavby školskej jedálne Základnej školy Ármina Vámbéryho. Z finančných prostriedkov mesta sme prispeli aj k vybudovaniu Spoločenského domu v Malom Blahove.

Mestská organizácia Strany maďarskej komunity pri vypracovaní svojho volebného programu na obdobie rokov 2014-2018 vychádzala z presvedčenia, že sme prekonali hospodársku krízu a to umožňuje zmiernenie opatrení, prijatých v čase krízy, pričom náš program ráta s ďalším rozvojom nášho mesta.
V nastávajúcom štvorročnom volebnom období už nebude potrebné zvýšiť daň z nehnuteľnosti. Prevádzkovateľom školských a zdravotníckych zariadení bude možné znížiť výšku dane na úroveň, ktorá bola platná pred dvoma rokmi. Občanom nášho mesta chceme znížiť poplatok za komunálny odpad o 10 %, pričom tento poplatok pre záhradkárov zrušíme. Znížime poplatok dôchodcom žijúcim osamotene a na základe žiadosti občanom, ktorí sa prechodne dostali do hmotnej núdze. Žiakom, študentom a dôchodcom, ktorí sú držiteľmi Vernostnej karty, v nastávajúcom období chceme zabezpečiť cestovanie mestskou autobusovou dopravou bezplatne.

V rozsiahlom programe modernizácie mestských cestných komunikácií mienime pokračovať i naďalej, plánujeme obnoviť a zmodernizovať medzi inými Októbrovú, Jantárovú a Zelenú ulicu, ako aj ulicu Zoltána Kodálya, vybudovať nové parkovacie miesta na Námestí SNP a na ulici generála Svobodu a pokračovať v rekonštrukcii chodníkov. Za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti plánujeme rozšíriť monitorovací kamerový systém zvýšením počtu rozmiestnených bezpečnostných kamier, ich pripojenie na vybudovanú optickú sieť a napojenie na centrálny bezpečnostný pult mestskej polície.

Práca poslancov mestského zastupiteľstva v uplynulom štvorročnom období poukázala na to, aké je nesmierne dôležité, aby poslanci boli schopní prijať včasné a účinné rozhodnutia. Ak sa tento princíp poruší, vznikne nepriaznivá situácia, ako to bolo v prípade schvaľovania všeobecne záväzného nariadenia mesta o otváracích hodinách reštauračných zariadení, keď zastupiteľstvo nebolo schopné schváliť toto mestské nariadenie ani za tri roky. Treba si uvedomiť, že v záujme ďalšieho rozvoja nášho mesta je potrebná harmonická spolupráca primátora s mestským zastupiteľstvom.

Milí spoluobčania, prosím Vás, aby ste už pred vstupom do volebnej miestnosti pouvažovali nad tým, do akej miery sú opodstatnené, konkrétne a prakticky realizovateľné predstavy a volebné programy kandidátov, do akej miery prispievajú k zabezpečeniu ďalšieho rozvoja nášho mesta. Kandidáti Strany maďarskej komunity na poslaneckú funkciu sú našimi spoluobčanmi, sú nielen známe osobnosti, ale aj ctení a uznávaní odborníci, predstavujú zjednotenie v spoločnom úsilí, keďže sú medzi nimi nielen členovia strany, ale aj nestraníci, odhodlaní a odborne pripravení úspešne pracovať pre občanov a pre rozvoj nášho mesta, ktorí svojou činnosťou mienia podporovať primátora mesta v mojej osobe.

Celý volebný program Strany maďarskej komunity je každému občanovi k dispozícii na webových stránkach www.mkpds.sk a www.hajoszoltan.sk. Prosím Vás, milí občania, prečítajte si náš program zameraný na skvalitnenie života občanov nášho mesta.

Milí Dunajskostredčania! Pevne verím, že pri voľbách zohľadníte nepretržitý rozvoj a nezanedbateľné výsledky, ktoré v uplynulých volebných obdobiach boli v našom meste dosiahnuté pod vedením Strany maďarskej komunity a svojím rozhodnutím, svojím hlasom opätovne vyjadríte dôveru mojej osobe a podporíte možnosť vytvorenia zastupiteľského zboru mesta, v ktorom poslanci Strany maďarskej komunity budú tvoriť väčšinu.