Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

Zmeny na čele dunajskostredského termálneho kúpaliska

Dňa 2. decembra 2011 zúčastnil som sa ako štatutárny zástupca mesta Dunajská Streda – jediného akcionára spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. riadneho valného zhromaždenia, na ktorom došlo k schváleniu Výročnej správy spoločnosti za rok 2010, ako aj Súvahy a Výkazu ziskov a strát ku dňu 31.12.2010.

Na základe skutočnosti, že predstavenstvo akciovej spoločnosti zostavilo Súvahu a Výkazu ziskov a strát spoločnosti za minulý rok až 4. augusta 2011 napriek termínu do 30. júna 2011, ako aj z dôvodu, že predstavenstvo spoločnosti nedokázalo v období od mája do októbra 2011 odvrátiť exekúciu, ktorá hrozila zo strany jednej stavebnej firmy vykonávajúcej rekonštrukciu Rotundy po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia, ktorým súd uložil povinnosť akciovej spoločnosti zaplatiť tejto firme úroky z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúr za vykonané stavebné práce, súdne a advokátske trovy súdneho konania, odvolal som z piatich členov predstavenstva troch, aby bolo zabezpečené stále riadenie spoločnosti počas prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcie.

Vo funkcii som nechal predsedu predstavenstva, člena poslaneckej frakcie SMK, do funkcie podpredsedníčku som zvolila členku poslaneckej frakcie za Most, ktorá v ten deň sa vzdala svojej funkcie.

Súčasne som odvolal aj riaditeľa spoločnosti, ktorého som poveril riadením kúpaliska do doby vymenovania nového riaditeľa, na ktorého post bude vyhlásené výberové konanie.